Vuosikokous

Kennelpiirin vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa palkitaan edellisvuoden Piirin Mestarit.

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen sekä maksanut edellisvuoden jäsenmaksun. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen toimintailmoitus tehdään vuosittain tammikuun loppuun mennessä OmaKoirassa.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettavaksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luittamus- ja toimihenkilöillä sekä kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Jaostojen on toimitettava toimintakertomus ja -suunnitelma sekä budjetti piirihallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Toimintakertomus ja -suunnitelma tehdään alla oleviiin pohjiin.